Search
  • Alina Caliman

Concediul pentru cresterea copilului si cuantumul indemnizatiei lunare

Conform OUG 111/2010, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor

  • venituri din activităţi independente

  • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

fiind supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani,în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.


Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor

nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi se situeaza intre doua limite, astfel:


Cuantumul minim - nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta care este actualmente de 500 lei, respectiv: 1.250 lei / luna


Cuantumul maxim – nu poate depasi valoarea de 8.500 lei


Tichetele de masa fiind venituri supuse impozitului se adauga si ele la veniturile nete luate in calcul pentru stabilirea cuantumului indemizatiei lunare pentru crestere copil.


Concediul pentru crestere copil constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii si perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.


Totodata persoana aflata in concediu crestere copil ramane asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, contributia fiind suportata din bugetul de stat.


Indemnizatia pentru cresterea copilului este venit neimpozabil conform art. 62 litera c) din codul Fiscal.


Contact: office@amistadgroup.ro


29.03.2020


 

Elternurlaub und die Höhe der monatlichen Zulage

Gemäss der Verordnung 111/2010, die Leute die, in den letzten 2 Jahren bevor dem Kindgeburtsdatum, für mindestens 12 Monate die folgenden Einkommen gemacht haben:

  • Gehalteinkommen und ähnliches

  • Einkommen aus selbständigen Tätigkeiten

  • Einkommen aus landwirtschaftlichen Aktivitäten, Forstwirtschaft und Fischzucht

Und diese Einkommen mit dem Einkommensteuer gemäss dem Gesetz 227/2015 betreffs dem Steuerkode besteuert wurden, haben das Recht auf Elternurlaub bis das Kind 2 Jahre, bzw. im Falle der behinderten Kinder, 3 Jahre alt ist und auch auf eine monatliche Zulage.


Die monatliche Zulage beträgt 85% des Durchschnitts der in den letzten 12 Monaten der letzten 2 Jahre vor dem Geburtsdatum des Kindes gemachten netto Einkommen und liegt zwischen zwei Grenzen, wie folgt:


Der Zulagemindestbetrag – darf nicht kleiner als die Summe, was aus der Anwendung eines Multiplikationskoeffizient von 2,5 zum Wert des sozialen Referenzindikators, was heutzutage 500 lei ist, entsteht, bzw. 1250 lei / Monat sein.


Der Zulagemaximumbetrag – darf den Wert von 8.500 Lei nicht überschreiten


Die Essengutscheine werden auch mit dem Einkommensteuer besteuert und deswegen bei der Verrechnung der monatlichen Zulage in Betracht genommen.


Der Elternurlaub ist als Beitragsperiode für die Renteansprüche und auch für die Arbeitslösigkeittverischerungssystem berücksichtigt.


Gleichzeitig bleibt die Person im Elternurlaub in der sozialen Krankenversicherung versichert, wobei der Beitrag aus dem Staatshaushalt finanziert wird.


Die monatliche Zulage ist nichtsteuerbares Einkommen gemäss Art. 62 Buchstabe c) vom Steuerkode.


Kontakt: office@amistadgroup.ro


29.03.2020


12 views0 comments