Search
 • Alina Caliman

Persoana fizica autorizata (PFA) Intreprinderea Individuala (II) Intreprinderea Familiala (IF)

Din punctul de vedere al inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) identificam urmatoarele categorii:

1. Profesii liberale si reglementate care nu se inregistreaza la ONRC

Exemple: architect, avocat, asistent medical, biolog in sistemul sanitar, expert contabil, consultant fiscal, expert criminalist, farmacist, fizioterapeut, logoped, moasa, medic, notar public, etc.

2. Activitati pentru care exista conditii speciale prealabile

Exemple: agent de marketing al fondului de pensii, bona, comerciant produse alimentare, instructor auto, tehnician dentar, etc.

3. Persoana fizica autorizata (PFA)

4. Intreprinderea Individuala (II)

5. Intreprinderea Familiala (IF)

Punctele 3, 4 si 5 sunt sunt reglementate de OUG 44/2008


 

Activitatea independenta - orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

1. Persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru

2. Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți

3. Riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea

4. Activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară

5. Activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității

6. Persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective

7. Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii

Important!

(1) Trebuie sa se aiba în vedere ca raportul juridic încheiat între părți să conțină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea activității. La încadrarea unei activități ca activitate independentă, părțile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității.

(2) Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfășurare a activității, precum și programul de lucru este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite cumulativ. În raportul juridic părțile pot conveni asupra datei, locului și programului de lucru în funcție de specificul activității și de celelalte activități pe care prestatorul le desfășoară.

(3) Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea chiar și pentru un singur client, dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfășurarea activității.

(4) Riscurile asumate de prestator pot fi de natură profesională și economică, cum ar fi: incapacitatea de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului economic, deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activității.

(5) În desfășurarea activității persoana fizică utilizează predominant bunurile din patrimoniul afacerii.

 

Impozitarea veniturilor din activitati independente:


Definirea veniturilor din activități independente:

(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.


Cota de impozit: 10%


Perioada impozabilă:

Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Prin excepție perioada impozabilă este inferioară anului calendaristic, în situația în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.


Locul de unde se primesc veniturile:

Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.


Stabilirea venitului net anual se face:

(1) pe baza datelor din contabilitate (in sitem real) ca diferenta intre venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri

(2) pe baza normelor de venit


Baza de calcul - in sistem real:

Se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol


Registre obligatorii sistem real:

 • Registru-Inventar (toate bunurile, drepturile și obligațiile aferente desfășurării activității se înscriu în Registrul-inventar și constituie patrimoniul afacerii)

 • Registru de evidenta fiscala (venituri si cheltuieli)

 • Exista obligatia conducerii contabilitatii

Baza de calcul - norma de venit:

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12. La aceasta se pot aplica coeficienti de corectie stabiliti de MFP dupa consultarea consiliilor județene/Consiliului General al Municipiului București, după caz.


Registre obligatorii norma de venit:

 • Registru -Inventar

 • Registru de evidenta fiscala (partea de venituri)

 • Nu exista obligatia conducerii contabilitatii

Obligatii declarative:

 • Declaratia unica se depune pana in 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

 • Declaratia unica se depune în termen de 30 de zile de la începerea / incetarea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal

Plata impozitului anual:

Se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.


Plafon trecere de la norma de venit la sistem real:

 • Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real.

 • Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României.


 

Contributia de asigurari sociale (CAS) se datoreaza pentru veniturile din activitati independente


Cota CAS: 25% - pentru conditii normale de munca


Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale:

 • O reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației unice (2230*12 = 26.270 lei pentru anul 2020)

Exceptii de la plata CAS pentru venituri din activitati independente:

 • Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii

 • Persoanele care au calitatea de pensionari

 • Nu se datoreaza CAS daca estimeaza venituri sub plafonul de 12 salarii minime pe economie la termenul de depunere a Declaratiei unice, decat optional.

Termen de plata CAS:


Până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția


 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datoreaza pentru venituri din activități independente


Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate: 10%


Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate:

 • O reprezintă echivalentul a maxim 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarație unice.

Obligatii declarative:

 • Declaratia unica până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate:

 • Până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.


 

Contact:


+40 759 185 651

office@amistadgroup.ro

www.amistadgroup.ro18 views0 comments